Oblasti poskytovania právnej pomoci

 

Advokátska  kancelária poskytuje

právne služby v nasledovných oblastiach:

 

  • Občianske právo (kúpne, darovacie a iné zmluvy)

 

  • Trestné právo (zastupovanie v trestnom konaní)

 

  • Pracovné právo

         (zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch,

         poradenstvo a iné)

 

  • Rodinné právo

 

        (vypracovanie podaní - návrh na rozvod, návrh na zníženie,

        zvýšenie vyživovacej povinnosti,

        zastupovanie na súdoch a pod. )

 

  • Obchodné právo

       (zakladanie spoločností a iné veci súvisiace so zápisom do

        Obchodného registra)

 

  • Správne právo